Aby ten náš hrad byl ještě krásnější

aneb krumpáče a lopaty vítány.

 

Investorem všech stavebních akcí je Město Kašperské Hory, vlastník a provozovatel hradu Kašperk. Od roku 2002 na některé vybrané stavební akce každoročně poskytuje finanční příspěvek Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví.

 

2000

Zajištění koruny a vnitřního líce severní palácové stěny, včetně zajištění okenních výklenků

Zajištění části severní hradby (nízké) na hradním nádvoří

Zajištění koruny zdiva na 1. části jižní hradby na hradním nádvoří

Impregnace šindelové krytiny na střeše východní věže

 

2001

Zajištění části úseku (vysoké) severní hradby (především koruny) na hradním nádvoří

Zajištění koruny, vnějšího líce a vyzdění kaveren při patě zdiva na 2.části jižní hradby hradního nádvoří

1. etapa prací na zajišťování torza válcové věže při bývalé 1. bráně

 

2002

Celková konzervace torza cihlové helmice na západní věži

Výroba a montáž nové části střechy k torzu cihlové helmice na západní věži

Restaurování a konzervování narušených kamenných prvků západní věže

Statické zajištění západní věže

Výměna šindelové krytiny na budově purkrabství a na spojovacím ochoze do paláce

 

2003

Restaurátorské a konzervační práce na vnitřních i vnějších stěnách a torzech arkýřových otvorů západní věže

Zajištění statických trhlin a narušených úseků západní věže

Zhotovení vstupní konstrukce s šindelovou střechou do západní věže

Výroba a instalace okenic a bednění do všech otvorů západní věže

Zajištění havarijního úseku torza hradby v severovýchodním nároží (pata zdiva, kaverny)

 

2004

Statické zajištění a konzervace zdiva nájezdové rampy padacího mostu a severovýchodního nároží

Celkové zajištění – sanace gotické cisterny před purkrabstvím a přilehlého prostoru

Zajištění koruny a vnitřního líce jižní palácové stěny, včetně zajištění okenních výklenků

Lokální zajišťování havarijních úseků zdiva

Nátěry šindelových střech budovy purkrabství a spojovacího ochozu do paláce

Zhotovení vstupní konstrukce do východní věže

Natření šindelové krytiny na střeše budovy purkrabství a spojovacího ochoze do paláce

 

2005

Oprava a stabilizace hradebních zdí a jiných konstrukcí (kaverny severní hradba apod.)

Oprava narušených pat a korun jižní a východní hradby jádra hradu

Oprava a zajištění čelní hradby a 2. etapa prací na zajištění torza válcové věže při bývalé 1. bráně

Dokončení oprav v prostoru nájezdové rampy před vstupem do nádvoří

Oprava a zajištění torza předsunutého opevnění hradu pevnůstky Pustého hrádku

Výměna nevyhovujících nosných trámů, výroba montáž nových podlah v západní věži

Odvodnění hradního paláce

Výroba a montáž nového mostu do hradního nádvoří

 

2006

Zajištění staršího čela hradby v západním předhradí

Spárování a vyzdívání kaveren západní stěny západní bašty

Kompletní oprava a zajištění torza severozápadní hradby vnějšího opevnění

Kompletní zajištění a oprava torza severní hradby při západní věži

Oprava východního čela nájezdové rampy

Zajištění části vnějšího líce západní zdi západní věže

Natření šindelová krytiny na východní věži a na bývalé západní baště

2007

Demontáž torza zničené střechy a výstavba nové střechy východní věže (dosavadní střecha z konce 30. let 20. stol. zničena orkánem Kyrill v lednu 2007)

Dokončení zajištění vnějšího pláště bývalé západní bašty

Lokální opravy vypadlého zdiva z jižní hradby

Kompletní zajištění jižní hradby při bývalé 1. bráně

Výroba a montáž nového můstku do hradního paláce

 

2008

Výroba a montáž nové brány do hradního nádvoří

Výroba a montáž nové dřevěné hradby za východní věží

Kompletní zajištění severní palácové stěny a přilehlého prostoru

Nátěr nové šindelové krytiny na východní věži pomocí horolezecké techniky

 

2009

Výroba a montáž nových okenic do okenních  a dveřních otvorů východní věže

Oprava uvolněných kamenů jihozápadního nároží východní věže pomocí horolezecké techniky

Statické zajištění jižní hradební stěny nádvoří. Jednalo se především o korunu a narušený vnější líc hradby.

 

2010

Statické zajištění západní a jižní stěny východní věže včetně povrchových úprav, restaurování kamen. prvků a další s tím související práce

Revitalizace Pustého hrádku (bývalé předsunuté opevnění Kašperku). Jednalo se o zajištění torza severní zdi a výrobu vč, montáže vyhlídkové plošiny a přístupových schodišť.

 

2011

Zajištění vnějšího pláště západní věže, severovýchodního nároží a jižní hradební zdi vč. zajištění kamenných prvků

Zajištění severní a západní stěny západní věže

Zajištění severovýchodního nároží, především vnějšího líce a koruny

Zajištění vnějšího líce jižní hradební parkánové hradby vč. koruny

                

2012

Obnova vnějšího pláště jižní stěny západní věže vč. kamenných

Obnova jižní hradební zdi pod spojovacím ochozem a další s tím související práce           

8 Z Kašperku vidíte vše s nadhledem.